ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Sharona Bolander: de eenmanszaak Sharona Bolander, statutair gevestigd te Vaassen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72269308.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sharona Bolander een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Sharona Bolander voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het geven van trainingen, advies en business coaching op het gebied van ondernemen door middel van online programma’s, coachingtrajecten,
1-op-1 coaching, livedagen, trainingen (in groepen of individueel), InnerJourney audio’s, Innerworksessies en workshops. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sharona Bolander en de klant krachtens welke Sharona Bolander de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Sharona Bolander.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Sharona Bolander worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.10. Website: www.sharonabolander.nl   

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sharona Bolander gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail of bestelling via de webshop, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Sharona Bolander en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Sharona Bolander zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Sharona Bolander zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Sharona Bolander zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Sharona Bolander met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Sharona Bolander afhangt van feedback of input van de klant, is Sharona Bolander nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Sharona Bolander is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. 

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Sharona Bolander het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Sharona Bolander behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Sharona Bolander de opdracht gaat uitvoeren.

3.7. Alle door Sharona Bolander gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.8. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Sharona Bolander worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent per kilometer vanaf 20km enkele reis. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.9. Sharona Bolander behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Sharona Bolander is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Sharona Bolander zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching, workshop of welke overeenkomst dan ook, dan is Sharona Bolander bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.12. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. 

3.13. In uitzondering op artikel 3.12 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject voor wat betreft de coachingsessies enkel met maximaal 2 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Sharona Bolander verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding via de e-mail of door een bestelling via de webshop.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Sharona Bolander binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Sharona Bolander heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Sharona Bolander zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Sharona Bolander wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium met tevens inachtneming van artikel 14.6. Bij tussentijdse ontbinding van een (langdurig) traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen bedrag voor dat betreffende traject, ook als er in termijnen wordt betaald.

4.7. Indien Sharona Bolander, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Sharona Bolander gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Sharona Bolander in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Sharona Bolander uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Sharona Bolander zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR SHARONA BOLANDER

5.1. Sharona Bolander garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Sharona Bolander spant zich in om de gegevens die Sharona Bolander voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Sharona Bolander met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Sharona Bolander is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Sharona Bolander en/of overige promotionele uitingen van Sharona Bolander.

5.5. Sharona Bolander is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.

5.6. Sharona Bolander werkt voor de coaching voornamelijk online en heeft een eigen locatie waar offline sessies plaats kunnen vinden. Indien de klant kenbaar maakt de coaching op locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Sharona Bolander een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant. 


ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Sharona Bolander te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

De klant is in ieder geval verplicht Sharona Bolander onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Sharona Bolander om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sharona Bolander zijn verstrekt, heeft Sharona Bolander het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Sharona Bolander steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Sharona Bolander geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Sharona Bolander binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart Sharona Bolander één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Sharona Bolander nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Sharona Bolander niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Sharona Bolander inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Sharona Bolander is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Sharona Bolander tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 

6.10. Sharona Bolander kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Sharona Bolander te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Sharona Bolander opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Een door Sharona Bolander vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Sharona Bolander niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Sharona Bolander, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Sharona Bolander mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in
artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Sharona Bolander zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Sharona Bolander geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Sharona Bolander verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Sharona Bolander biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de digitale producten en/of diensten aan de klant worden geleverd. 

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Sharona Bolander.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Sharona Bolander besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Sharona Bolander besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van de volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Sharona Bolander voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Sharona Bolander elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Sharona Bolander zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of een of meer storneringen, dan is de klant €15,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

 

8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Sharona Bolander verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Sharona Bolander kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Sharona Bolander een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Alle door Sharona Bolander geleverde producten en diensten blijven eigendom van Sharona Bolander totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Sharona Bolander zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, strategieën, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Sharona Bolander tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Sharona Bolander geleverde diensten en/of producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Sharona Bolander en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Sharona Bolander.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Sharona Bolander ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Sharona Bolander, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Sharona Bolander is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Sharona Bolander plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Sharona Bolander vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Sharona Bolander recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Sharona Bolander en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Sharona Bolander kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Tevens kan Sharona Bolander geen resultaten garanderen, deze zijn mede afhankelijk van de inzet van de klant.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan dan wel door Sharona Bolander geadviseerd tijdens een traject of online programma.

10.3. Indien Sharona Bolander onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Sharona Bolander uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant. 

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Sharona Bolander dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sharona Bolander aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sharona Bolander toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.5. Sharona Bolander sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Sharona Bolander geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Sharona Bolander.

10.6. Sharona Bolander is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. De klant vrijwaart Sharona Bolander voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Sharona Bolander.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Sharona Bolander is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Sharona Bolander is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Sharona Bolander weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Sharona Bolander kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Sharona Bolander een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Sharona Bolander onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Sharona Bolander, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Sharona Bolander, wanprestatie door leveranciers van Sharona Bolander waardoor Sharona Bolander haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Sharona Bolander of diens leveranciers.

11.5. In geval van overmacht is Sharona Bolander gerechtigd om een vervanger de overeenkomst te laten uitvoeren. 

11.6. Bij overmacht heeft Sharona Bolander ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen zonder dat Sharona Bolander in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding of vergoeding van reeds betaalde gelden, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Sharona Bolander, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Sharona Bolander de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Sharona Bolander voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Sharona Bolander;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Sharona Bolander zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Sharona Bolander vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Sharona Bolander behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Sharona Bolander overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. 

Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Sharona Bolander zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Sharona Bolander in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Sharona Bolander worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Sharona Bolander aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Sharona Bolander.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Sharona Bolander te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Sharona Bolander, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, WORKSHOPS, TRAININGEN, COACHING EN INNER WORK SESSIES

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Sharona Bolander aan te bieden of te doen geven. 

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Sharona Bolander aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Sharona Bolander in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Sharona Bolander is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Sharona Bolander, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. De betalingsverplichting blijft echter onherroepelijk bestaan.

14.4. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag voor het betreffende traject, ook als er in termijnen wordt betaald.

14.5. De door Sharona Bolander aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende trajecten, modules en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Sharona Bolander waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online content, is Sharona Bolander gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse (dus geen onderdeel van een traject) workshop, lezing, training en/of coaching sessie is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 14 dagen voor de uitvoering van de opdracht; 45% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor de uitvoering van de opdracht; 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 •               annulering binnen 48 uur voor de uitvoering van de opdracht; 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de uitvoering van de opdracht of in geval van no-show; 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.7. Indien Sharona Bolander door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de livedag te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de livedag voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

14.8. De inhoud van de online content, het programma en of trajecten welke door Sharona Bolander worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.9. Na het einde van de online cursus, het traject of programma behoudt de klant zes maanden het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Sharona Bolander streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Sharona Bolander besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website/leeromgeving, stelt Sharona Bolander de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Sharona Bolander meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

14.10. Sharona Bolander geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Sharona Bolander wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of dezelfde sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.11. Sharona Bolander spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van het programma beschikbaar is. Sharona Bolander verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

14.12. De klant kan van de mogelijkheid gebruik maken berichten te plaatsen op het platform en reacties te ontvangen van andere deelnemers van een van de programma’s van Sharona Bolander. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd. Berichten die de klant binnen het platform verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Sharona Bolander is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen.

14.13. De inhoud van de sessies en audio’s zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een psycholoog of psychiater. Het meedoen aan een inner work sessies en/of luisteren van een audio-opname  en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het audiobestand, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Sharona Bolander aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Daarnaast heeft Sharona Bolander het recht om de sessies te staken totdat er contact is geweest met een (huis)arts, medisch specialist, psycholoog of psychiater als Sharona Bolander dit nodig acht.

14.14. Het meedoen aan inner work sessies die door Sharona Bolander worden georganiseerd en/of begeleid is optioneel. De klant kan zelf bepalen wel of niet mee te doen. Sessies die onderdeel zijn van een traject kunnen niet worden gerestitueerd indien de klant afziet van deelname.

14.15. Sharona Bolander is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het volgen van sessies en/of luisteren naar de audio-opname. Sharona Bolander is niet aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor eventuele fysieke, materiele, psychische of emotionele schade. Het ondergaan van de sessies en/of behandelingen vallen volledig onder het eigen risico van de klant. De klant vrijwaart Sharona Bolander voor enige claims door middel van het, voorafgaand aan de sessie, ondertekenen van een vrijwaringsformulier.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sharona Bolander en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Sharona Bolander alleen bindend indien en voor zover deze door Sharona Bolander uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Sharona Bolander op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Sharona Bolander hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sharona Bolander partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Sharona Bolander zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Sharona Bolander en de klant.

 

versie: februari 2024

Pin It on Pinterest